Algemene Voorwaarden

Door een zending toe te vertrouwen aan ER-Express bv verklaart de afzender kennis genomen te hebben van de hieronder vermelde algemene voorwaarden en deze ook, zonder voorbehoud, te aanvaarden.​

ER-Express bv voert nationale en internationale opdrachten uit voor derden of laat deze uitvoeren. Alle transporten zijn van rechtswege of conventioneel onderworpen aan het C.M.R.-verdrag. Hierdoor is de aansprakelijkheid van ER-Express bv beperkt en raadt zij haar klanten aan de inhoud van de zendingen te verzekeren.

De afzender is aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit een gebrek aan informatie betreffende de correctheid en volledigheid van de gegevens voor de ons toevertrouwde opdracht, meer bepaald met betrekking tot de aard van de goederen en de voorwaarden van onze tussenkomst.

De afzender is verantwoordelijk voor een adequate verpakking, aangepast aan de aard van de goederen en bescherming biedend aan alle mogelijke transportrisco’s. De afzender is verantwoordelijk voor de staat van de verpakking, documenten, kwantiteit en kwaliteit van de goederen. ER-Express bv ontvangt deze goederen zonder onderzoek en is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. ER-Express bv behoudt zich het recht voor om het geschikte transportmiddel of traject te bepalen.​

Voor het uitvoeren van de opdrachten is ER-Express bv ertoe gemachtigd beroep te doen op onderaannemers die dezelfde algemene voorwaarden genieten zonder hiervan te kunnen afwijken of wijzigingen aan te brengen. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend. ER-Express bv zal steeds naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijn pogen te eerbiedigen, maar kan in geval van vertraging niet aansprakelijk gesteld worden voor een schadevergoeding van welke aard ook. ER-Express bv is in geen enkel geval aansprakelijk voor overmacht, noch voor onrechtstreekse schade, zelfs niet indien deze voortvloeit uit een fout of nalatigheid bij het nakomen van haar verplichtingen.

Het maximale gewicht per colli bedraagt 30 kilo. Indien de colli’s zwaarder zijn dienen deze op een pallet geplaatst te worden. ER-Express bv behoudt zich tevens het recht voor het type voertuig te wijzigen, mocht blijken dat het door de klant gevraagde transportmiddel niet aangepast is aan de te vervoeren goederen. Vandaar dat de verschillende types voertuigen ook een gewichtslimiet hebben. Type 1 250kg, Type 2 499 kg, Type 3 999kg, Type 4 7000kg en Type 5 28000kg.

Uiteraard zal de hieraan verbonden meerkost integraal doorgerekend worden aan de afzender. Tevens behoudt ER-Express bv zich het recht voor om opdrachten te weigeren als blijkt dat een adequate verpakking ontbreekt, onvoldoende gegevens voorhanden zijn, het om gevarengoed gaat.

Alle klachten moeten binnen de acht dagen na aflevering, schriftelijk ingediend worden. Laattijdige klachten worden niet in aanmerking genomen.

Alle facturen zijn contant te betalen, behalve indien er een andere vervaldag voorzien werd. Indien geen betaling is geschied binnen de vooropgestelde termijn, is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, in verzuim en zal hij over het totaal der openstaande bedragen een interest ad 12% per jaar, dan wel naar keuze van ER-Express, de wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum. Klachten in verband met facturatie dienen ons binnen de acht dagen te bereiken. Laattijdige klachten worden niet in aanmerking genomen.

De contractuele relatie tussen de partijen is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.